Teamcamp | تیم کمپ

دسته بندی -کتاب الکترونیکی

مسیر موفقیت تیمی – کتاب الکترونیکی

شرکت‌های برتر دنیا کارهایشان را به روش متفاوتی انجام می‌دهند. روش آن‌ها از شرکت‌های عادی متفاوت است و این تفاوت باعث موفقیت تیمی آن‌ها شده است. در تلاش برای شناسایی این تفاوت‌ها، ۱۵۰۰۰ هزار شرکت موفق در صنایع و نقاط مختلف دنیا بررسی شده‌اند و نتایج...