بلاگ تیم کمپ: مجله مدیریت پروژه و کار تیمی

دسته بندی -تیم کمپ

آغاز راه

تیم کمپ فقط یک سیستم مدیریت پروژه نیست. دغدغه تیم کمپ ساختن راهی است که کار تیمی را به تجربه ای لذت بخش و کارا تبدیل کند. تجربه ای که در تیم های کوچک و سازمان های بزرگ منجر به آفریدن نتایج و دستاورد های بزرگ گردد.