واژه نامه مدیریت پروژه

مدیریت پروژه نیز مانند سایر حوزه های عملی و صنعتی دارای واژگان تخصصی است که در این بخش مهمترین و کاربردی ترین واژگان مدیریت پروژه به ترتیب حروف الفبای انگیلیسی توضیح داده شده است

Actual Cost of Work Performed (ACWP) – هزینه واقعی کار انجام شده میزان هزینه ایست که بعد از پایان کار فابل محاسبه است و در مقابل هزینه پیشینی شده انجام کار قرار می گیرد
Adaptive Project Framework (APF) –  یک روش مدیریت پروژه که از ایده پشتیبانی می کند که بیشتر پروژه های فناوری اطلاعات را نمی توان با استفاده از روش های سنتی PM مدیریت کرد. کار در هر مرحله انجام می شود و پس از هر مرحله ارزیابی می شود.
Agile – A project management methodology characterized by building products that customers really want, using short cycles of work that allow for rapid production and constant revision if necessary.


Allocation – The act of assigning available resources.


Baseline — The original cost and schedule you set for your project. It helps you determine how far the team has deviated from the original plan. Based on this knowledge, you’ll be able to better estimate the time and resources your team needs to complete the next project.