ساختار پروژه در تیم کمپ

برای هر پروژه که در تیم کمپ تعریف می شود ساختار زیر قابل دسترسی و استفاده است.

حساب کابری: هر حساب کاربری در تیم کمپ می تواند بر اساس پلن انتخابی تعداد مشخص یا نامحدودی پروژه داشته باشد.

 پروژه: چهار چوبی برای تعریف فعالیت ها و منابع که قابلیت تعیین تاریخ زمان شروع و پایان دارد.

کار: فعالیت یا تسک های هر پروژه واحدهای کاری مشخصی هستند که به اعضای تیم تخصیص داده می‌شوند و باید در سررسید مشخص انجام شوند.

 گفتگو: ابزاری برای تبادل نظر اعضای تیم در مورد موضوعات مختلف هست. از گفتگوها می‌توانید برای بحث در مورد موضوعات مربوط به پروژه، جلسات طوفان فکری یا موضوعات غیر کاری استفاده کنید.

نظر: هر کار یا گفتگو امکان بحث و تبادل نظر را دارد. با استفاده از نظرات می تونید در تبادل نظر در کارها و گفتگوها شرکت کنید.

مدیر پروژه: فردی که پروژه  را ایجاد می‌کند. این فرد مسئول مستقیم پروژه است.

عضو: سایر هم تیمی های پروژه، عضو پروژه هستند. اعضای پروژه می تونن در صورت نیاز کارهای هم تیمی ها رو شروع کرده

آخرین مطالب

⁩ تیم کمپ، نرم افزار مدیریت پروژه آنلاین و گانت چارت شمسی است. 

نرم افزار مدیریت پروژه آنلاین و گانت چارت شمسی

تیم‌کمپ در شبکه‌های اجتماعی

ایمیل: [email protected]
تلفن: ۴۲۷۱۹۰۱۶-۰۲۱